SEM PSYCHOTHERAPIE

Behandelingen

Onze behandelingen zijn allemaal gesprekstherapieën. Ze verschillen van duur en intensiteit. Na de intake maken we daar samen met jou een planning en afspraken voor. Natuurlijk is voor alle behandelingen jouw toestemming nodig.

Mogelijke behandelingen

Psychotherapie is onze hoofdbehandeling. Je kunt dit doen:

Soms is het zinvol om naast je psychotherapie nog andere middelen in te zetten. We noemen dat “flankerend”. Dit kan zijn:

  • Ouderbegeleiding of gezinsgesprekken (systeemtherapie)
  • Psychiatrisch onderzoek en evt. medicatie behandeling
  • Psychodiagnostisch onderzoek (psychologisch, neuropsychologisch onderzoek, procesdiagnostiek)

Wachttijd

Op dit moment is aanmelden mogelijk.  Wij hebben geen opnamestop. Wij streven ernaar om binnen 8 werkdagen het eerste contact met je te hebben.

De wachttijd tot intake is ongeveer 12 weken. Tussen intake en behandeling is geen wachttijd.

NB: een plaatsing op onze wachtlijst kan pas plaatsvinden nadat wij een geldige verwijsbrief hebben ontvangen.

Wij hebben een overeenkomst afgesloten met de meeste zorgverzekeraars. Sommige zorgverzekeraars geven een maximumbedrag (een omzetplafond) aan dat gedeclareerd mag worden per jaar. Wanneer dit maximumbedrag van een jaar bereikt is kunnen wij in dat jaar geen nieuwe cliënten aannemen van deze zorgverzekeraar. Wel kun je informeren bij de zorgservice van deze zorgverzekeraar of zij toch toestemming geven om bij onze praktijk in behandeling te komen. Wanneer je een vraag hebt hierover kun je contact met ons opnemen.

Let op: SeM heeft in 2024 geen contract met CZ.

Verwijzing

Om bij sem in behandeling te komen, heb je een verwijzing van de huisarts of een medisch specialist nodig voor ‘gespecialiseerde GGZ’. Ga dus eerst met hem of haar praten over je klachten of problemen. Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je ons altijd bellen.

Screening en vragen

Als je een verwijzing hebt of meer informatie wil, kun je ons bellen (dagelijks, behalve woensdagen tussen 09.30 en 15.00 uur). Spreek het antwoordapparaat in als je ons niet aan de lijn krijgt! We bellen je dan zo snel mogelijk terug, uiterlijk binnen enkele dagen. Je kunt je vraag ook stellen via: aanmelding@sempsychotherapie.nl .

Als we je terugbellen doen we een  zogenaamde “telefonische screening”. Dat is een kort gesprek waarin we inschatten of sem bij jouw vraag en je problemen past. Als jij ook besluit om bij ons in behandeling te komen, maken we afspraken over de wachttijd, wat je in de tussentijd zelf kan doen en wie je daarbij mogelijk kan helpen.

Wachttijden komen bij sem regelmatig voor en we willen er eerlijk over zijn. Dit is de actuele wachttijd.

Soms is er zelfs een aanmeldingsstop en kun je niet op de wachtlijst geplaatst worden. Dit heeft ermee te maken dat onze cliënten vaak complexe klachten hebben en therapieën meestal niet kortdurend zijn. We doen er alles aan om de wachttijden zo kort mogelijk te houden. Maar elke therapie moet zo kort als mogelijk en zo lang als nodig zijn.

Na je eerste ‘face to face’ gesprek bij sem komt er géén wachttijd meer!

Intake

Wat ons betreft is het doel van psychotherapie behalve verbetering van je klachten, ook een beter gevoel over jezelf.

Als je eenmaal start bij sem komt er geen wachttijd meer. We streven ernaar dat je eerste contactpersoon ook je behandelaar blijft. In de intake zetten we in een aantal gesprekken je klachten op een rij en maken we samen een inschatting van je persoonlijke krachten en kwetsbaarheden. Waar gewenst kunnen ook gezinsgesprekken bij de intake horen. En als het zinvol is, stellen we je binnen de intake (en soms ook als behandeling al loopt) voor om een psychodiagnostisch onderzoek te doen. Dat kan zijn omdat jij of wij een vraag hebben die nog niet voldoende is beantwoord. Soms vragen we een consult bij onze psychiater aan, al dan niet met een medicatievraag. Sommige van onze cliënten gebruiken medicatie of hebben er vragen over.

Uit alle informatie formuleren we een diagnose die niet alleen een naam is, maar ook een ‘theorie’ over hoe jouw klachten, gevoelens en je persoonlijke stijl op elkaar inwerken. En natuurlijk hoe dit te verbeteren is.

Behandeling

Na de intakegesprekken bespreken we onze gedachten en ons voorstel voor een behandeling met jou. Jouw mening en visie zijn belangrijk om tot goede afspraken over de behandeling (een zogenaamd “behandelcontract”) te komen. Als we het samen eens zijn, maken we een planning en afspraken over je behandeling.

Onze behandelingen zijn allemaal gesprekstherapieën. Ze verschillen van duur en intensiteit. Na de intake maken we daar samen met jou een planning en afspraken voor.

Let op: het is mogelijk dat er een wachttijd bestaat of een aanmeldstop is. Lees hier wat de actuele status is.

Praktische informatie

Psychologische en psychotherapeutische behandeling wordt vergoed door je ziektekostenverzekering vanuit je basisverzekering. Wel moet je je eigen wettelijk risico betalen, aan het einde van je behandeling of – als therapie langer dan een jaar duurt – na een jaar. Bekijk hier of je zorgverzekeraar psychologische zorg vergoedt. Neem bij twijfel contact op met je zorgverzekeraar.

Wij hebben een overeenkomst afgesloten met de meeste zorgverzekeraars. In 2022 hebben wij geen overeenkomt met CZ. Sommige zorgverzekeraars geven een maximumbedrag (een omzetplafond) aan dat gedeclareerd mag worden per jaar. Wanneer dit maximumbedrag van een jaar bereikt is kunnen wij in dat jaar geen nieuwe cliënten aannemen van deze zorgverzekeraar. Wel kun je informeren bij de zorgservice van deze zorgverzekeraar of zij toch toestemming geven om bij onze praktijk in behandeling te komen. Wanneer je een vraag hebt hierover kun je contact met ons opnemen.

 

PRIVACY

SeM Psychotherapie hecht veel waarde aan privacy. Jouw persoonlijke gegevens beschouwen wij als strikt vertrouwelijk. Het bewaren van persoonsgegevens is wettelijk geregeld via de wet AVG (wet algemene verordening gegevensbescherming). Binnen SeM Psychotherapie geldt een privacyreglement. Hierin staat beschreven aan welke regels onze medewerkers zich moeten houden bij het omgaan met persoonsgegevens en dossiers. Het volledige privacyreglement is op te vragen bij ons secretariaat via 045-5431887.

Wanneer je als cliënt wordt ingeschreven bij SeM Psychotherapie, maken wij een digitaal dossier aan. Het dossier bevat jouw persoonsgegevens, behandelplan en aantekeningen over het verloop van de behandeling. Dit dossier wordt niet langer bewaard dan nodig, de algemene bewaartermijn van een cliëntendossier is minimaal 20 jaar. SeM Psychotherapie draagt er zorg voor dat jouw gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken of in onbevoegde handen komen.

Wij vinden een goede kwaliteit van een behandeling belangrijk. Behandelingen worden daarom besproken in het team binnen SeM. Hiervoor vragen wij eerst toestemming aan jou.

Het kan soms nodig zijn om te overleggen met  mensen buiten SeM Psychotherapie. Dit kan bijvoorbeeld de huisarts zijn, een arts, een mentor van school, een arbo arts. Hiervoor wordt altijd eerst toestemming aan jou gevraagd.

Het uitwisselen van informatie zal altijd met jou besproken worden, omdat we willen staan voor een transparante manier van werken.

 

INZAGE- EN CORRECTIERECHT

Wanneer je in behandeling bent bij SeM Psychotherapie heb je het recht om je eigen dossier in te zien. Je kunt ook vragen om correctie van gegevens als deze feitelijk onjuist of niet ter zake doende zijn. Inzage in het dossier kunt je aanvragen door het secretariaat van SeM Psychotherapie te bellen, te bereiken via telefoonnummer 045-5431887. Tijdens inzage kun je eventuele wensen ter correctie kenbaar maken.

Neem contact met ons op